Eio eio_npending

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_npending — 완료되었지만 처리되지 않은 요청 수를 반환합니다.


설명

eio_npending(): int

eio_npending()은 완료되었지만 처리되지 않은 요청 수를 반환합니다.


매개변수

이 함수에는 매개변수가 없습니다.


반환 값

eio_npending()은 완료되었지만 처리되지 않은 요청 수를 반환합니다.


기타

  • eio_nreqs() - 처리할 요청 수를 반환합니다.
  • eio_nready() - 아직 처리되지 않은 요청 수를 반환합니다.
  • eio_nthreads() - 현재 사용 중인 스레드 수를 반환합니다.