sodium_crypto_scalarmult_base

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

sodium_crypto_scalarmult_base - sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey의 별칭()


설명

이 함수는 sodium_crypto_box_publickey_from_secretkey()의 별칭입니다.