mysqli::get_connection_stats

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

mysqli::get_connection_stats -- mysqli_get_connection_stats — 클라이언트 연결에 대한 통계를 반환합니다.


설명

객체 지향 스타일

public mysqli::get_connection_stats(): array

절차적 스타일

mysqli_get_connection_stats(mysqli $mysql): array

클라이언트 연결에 대한 통계를 반환합니다.

메모: mysqlnd에서만 사용 가능합니다.


매개변수

mysql
절차적 스타일 전용: mysqli_connect() 또는 mysqli_init()에 의해 반환된 mysqli 객체

반환 값

연결 통계가 있는 배열을 반환합니다.


Examples

예제 #1 mysqli_get_connection_stats() 예제

         
<?php
$link = mysqli_connect();
print_r(mysqli_get_connection_stats($link));
?>
         
        

위의 예는 다음과 유사한 결과를 출력합니다.

Array
(
  [bytes_sent] => 43
  [bytes_received] => 80
  [packets_sent] => 1
  [packets_received] => 2
  [protocol_overhead_in] => 8
  [protocol_overhead_out] => 4
  [bytes_received_ok_packet] => 11
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 0
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 0
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 0
  [bytes_received_change_user_packet] => 0
  [packets_sent_command] => 0
  [packets_received_ok] => 1
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 0
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 0
  [packets_received_prepare_response] => 0
  [packets_received_change_user] => 0
  [result_set_queries] => 0
  [non_result_set_queries] => 0
  [no_index_used] => 0
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 0
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 0
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 0
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_skipped_normal] => 0
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 0
  [copy_on_write_performed] => 0
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 1
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 0
  [active_connections] => 1
  [active_persistent_connections] => 0
  [explicit_close] => 0
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 0
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 0
  [mem_emalloc_ammount] => 0
  [mem_ecalloc_count] => 0
  [mem_ecalloc_ammount] => 0
  [mem_erealloc_count] => 0
  [mem_erealloc_ammount] => 0
  [mem_efree_count] => 0
  [mem_malloc_count] => 0
  [mem_malloc_ammount] => 0
  [mem_calloc_count] => 0
  [mem_calloc_ammount] => 0
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_ammount] => 0
  [mem_free_count] => 0
  [proto_text_fetched_null] => 0
  [proto_text_fetched_bit] => 0
  [proto_text_fetched_tinyint] => 0
  [proto_text_fetched_short] => 0
  [proto_text_fetched_int24] => 0
  [proto_text_fetched_int] => 0
  [proto_text_fetched_bigint] => 0
  [proto_text_fetched_decimal] => 0
  [proto_text_fetched_float] => 0
  [proto_text_fetched_double] => 0
  [proto_text_fetched_date] => 0
  [proto_text_fetched_year] => 0
  [proto_text_fetched_time] => 0
  [proto_text_fetched_datetime] => 0
  [proto_text_fetched_timestamp] => 0
  [proto_text_fetched_string] => 0
  [proto_text_fetched_blob] => 0
  [proto_text_fetched_enum] => 0
  [proto_text_fetched_set] => 0
  [proto_text_fetched_geometry] => 0
  [proto_text_fetched_other] => 0
  [proto_binary_fetched_null] => 0
  [proto_binary_fetched_bit] => 0
  [proto_binary_fetched_tinyint] => 0
  [proto_binary_fetched_short] => 0
  [proto_binary_fetched_int24] => 0
  [proto_binary_fetched_int] => 0
  [proto_binary_fetched_bigint] => 0
  [proto_binary_fetched_decimal] => 0
  [proto_binary_fetched_float] => 0
  [proto_binary_fetched_double] => 0
  [proto_binary_fetched_date] => 0
  [proto_binary_fetched_year] => 0
  [proto_binary_fetched_time] => 0
  [proto_binary_fetched_datetime] => 0
  [proto_binary_fetched_timestamp] => 0
  [proto_binary_fetched_string] => 0
  [proto_binary_fetched_blob] => 0
  [proto_binary_fetched_enum] => 0
  [proto_binary_fetched_set] => 0
  [proto_binary_fetched_geometry] => 0
  [proto_binary_fetched_other] => 0
)
        

기타