Varnish VarnishAdmin::setParam

(PECL varnish >= 0.4)

VarnishAdmin::setParam — 현재 바니시 인스턴스에서 구성 매개변수 설정


설명

public VarnishAdmin::setParam(string $name, string|int $value): int


매개변수

name
바니시 구성 매개변수 이름.
value
바니시 구성 매개변수 값.

반환 값

바니시 명령 상태를 반환합니다.